Brandveiligheid

Zowel de overheid als uw verzekeraar stellen aan uw bedrijf strenge regels ten aanzien van zaken als brandveiligheid. Dat gebeurt onder andere door verwijzing naar het ‘Besluit brandveilig gebruik gebouwen’ en het Bouwbesluit. Als uw bedrijf niet voldoet aan de daarvoor geldende normen, loopt uw bedrijf bij calamiteiten een verhoogd risico. Uw verzekeraar keert in dergelijke gevallen niet of niet volledig uit. Om ervoor te zorgen dat uw project wél voldoet aan de regelgeving is het verstandig de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ in een vroeg stadium bij uw project te betrekken.

Toepassing van de regels kan leiden tot allerlei inrichtingseisen in de vorm van vluchtwegen, WBDBO-eisen (brandwerende wanden) en overige brandweervoorzieningen. In de praktijk blijken veel brandweer preventiemedewerkers van gemeenten de wettelijke eisen bij glastuinbouwbedrijven niet te kennen of hebben zij moeite om van bepaalde onderdelen ontheffing te verlenen. Dat leidt dan tot te vaak onnodige hoge eisen en (onvermijdelijk) extra kosten bij de bouw of – nog erger – in de bouw. Goed overleg vooraf (!) met de juiste kennis en argumenten kan dan vaak zeer verhelderend werken.

Soms is een vuurlastberekening nodig om aan te tonen dat bepaalde voorzieningen minder of soms helemaal niet nodig zijn. Deze berekeningen worden door de medewerkers van de afdeling ‘Vergunning en regelgeving’ zelf gemaakt. Hierdoor kunnen zij bij uw project kennis van de tuinbouw en bedrijfsinrichting combineren met specifieke kennis van brandpreventie en regelgeving. Hierdoor wordt uw project praktisch, nuchter en toekomstgericht ingedeeld.

Meer informatie? Neem contact met ons op!